Όροι Συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.    Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν μόνο οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον είναι αποδεδειγμένα πάνω από 18 ετών (σε διαφορετική περίπτωση, απαραίτητη είναι η έγγραφη αποδοχή των όρων από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του κάθε συμμετέχοντα), που θα επισκεφθούν τον επίσημο λογαριασμό στο Facebook της ΑΕΚ BC (AEK Basketball Club) και θα κάνουν like στη σελίδα και like + comment στο post του διαγωνισμού κατά το διάστημα απο τον πρώτο αγώνα έως τον τελευταίο αγώνα της ΑΕΚ BC στα play offs σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους. Εξαιρούνται ρητά οι εργαζόμενοι των εταιριών της ΑΕΚ BC και συνεργάτες, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.
2.    Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν γίνει κατά το διάστημα
απο τον πρώτο αγώνα έως τον τελευταίο αγώνα της ΑΕΚ BC στα play offs και θα επισκεφθούν τον επίσημο λογαριασμό  στο Facebook της ΑΕΚ BC (AEK Basketball Club)κάνοντας like στη σελίδα και like + comment στο post του διαγωνισμού.

3.    O νικητής της ενέργειας θα αναδειχθεί κατόπιν κλήρωσης μεταξύ όσων έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό και θα διενεργηθεστο γραφείο της ΑΕΚ BC 15 ημερολογιακές ημέρες μετά τον τελευταίο αγώνα της ΑΕΚ BC στα play offs. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και δύο (2) αναπληρωματικοί.
4.    Εάν ο νικητής αρνηθεί το έπαθλο ή δεν προσέλθει για την παραλαβή του ή σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στην ενέργεια ή γενικά σε περίπτωση αδράνειας του νικητή όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του επάθλου του, το έπαθλο δικαιούται ο πρώτος αναπληρωματικός που θα αναδειχθεί από την κλήρωση.
Σε περίπτωση δε που για τους παραπάνω λόγους ο πρώτος αναπληρωματικός αρνηθεί ή δεν έλθει να παραλάβει το έπαθλο, αυτός που δικαιούται το δώρο είναι ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός που θα αναδειχθεί από την κλήρωση.
Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω να παραλάβουν το έπαθλο που κέρδισαν, ή σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στην ενέργεια, ή γενικά σε περίπτωση αδράνειας των άνω προσώπων όσον αφορά στην  κατοχύρωση  και  παραλαβή  του  επάθλου,  το  έπαθλο  που  αντιστοιχεί  στη
 
συγκεκριμένη     κλήρωση     δεν     οφείλεται     πλέον,     και     η     διεύθυνση     της
ΑΕΚ BC απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σχετικά.

5.    Τα ονόματα του νικητή και των αναπληρωματικών θα αναρτηθούν στον επίσημο λογαριασμό της AEK BC στο Facebook (ΑΕΚ Basketball Club)

6.    Η κλήρωση θα αναδείξει συνολικά 1 τυχερό στον οποίο αντιστοιχεί μόνο ένα
(1) έπαθλο και συγκεκριμένα ένα YAMAHA scooter N MAX. Καθίσταται σαφές πως το εν λόγω έπαθλο εξαντλείται στο συγκεκριμένο αντικείμενο όπως αυτό καθορίζεται από τον αντιπρόσωπο εμπορίας του, και δεν περιλαμβάνει έξοδα, δαπάνες και άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο για την κυκλοφορία του (πινακίδες, τέλη, ασφάλεια κλπ). Ο νικητής ή ο αναπληρωματικός φέρει τις εν λόγω δαπάνες, υποχρεούται να τηρήσει όλες τις ως άνω υποχρεώσεις για τη νόμιμη κυκλοφορία του καθώς και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του ΚΟΚ κατά την παραλαβή του, σε διαφορετική περίπτωση ο διοργανωτής δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση και να τον κηρύξει έκπτωτο.
Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα δώρα και παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου, με το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή. Ο διοργανωτής διατηρεί επίσης το απόλυτο δικαίωμα  άρνησης  απόδοσης  του επάθλου σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση του υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες για την ορθή τήρηση των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η διαχείριση της AEK BC που είναι και διοργανωτής της ενέργειας δεν ευθύνεται για την ποιότητα, καλή κατάσταση και λειτουργία ή τυχόν ελαττώματα του πιο πάνω επάθλου. Αντίστοιχα η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε δεν ευθύνεται για τον σχεδιασμό, την επικοινωνία, τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την κλήρωση του επάθλου, για τα οποία την πλήρη ευθύνη διατηρεί η ΑΕΚ BC.

7.    Ο νικητής του διαγωνισμού θα ειδοποιηθεί, εντός των επόμενων δύο (2) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης (έως 13:00 μ.μ.) Η ειδοποίηση θα γίνεται με μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό Facebook του νικητή. Κατόπιν της αποστολής του μηνύματος, θα γίνεται και τηλεφωνική επικοινωνία του νικητή με την AEK BC, στοιχεία επικοινωνίας που θα πρέπει να αποστείλει ο νικητής μέσω μηνύματος Facebook στην ΑΕΚ BC. Στο νικητή  μαζί με  την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του γνωστοποιούνται εγγράφως και οι 10 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες μπορεί να παραλάβει το έπαθλο. Εάν εντός 2 ημερών από την απόπειρα ενημέρωσης δεν ευρίσκεται ο νικητής της κλήρωσης, θα ειδοποιείται ο πρώτος αναπληρωματικός της ίδιας κλήρωσης με βάση τη σειρά ανάδειξης αυτών.

8.    Η παραλαβή του επάθλου θα πραγματοποιηθεί με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου στην έδρα της εταιρείας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και εφόσον έχουν τηρηθεί τα αναφερόμενα στον όρο 6 για τη νόμιμη κυκλοφορία του.

9.    Η διεύθυνση της ΑΕΚ BC διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημέρα και ώρα της κλήρωσης ή και να ματαιώσει την παρούσα ενέργεια, καθώς και να τροποποιήσει τους όρους αυτής, ενδεικτικά να μειώσει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, να μεταβάλλει
 
τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και ακόμα να ματαιώσει την ενέργεια, κατόπιν ενημέρωσης στο site www.aekbc.gr και με σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της AEK BC στο Facebook. Η διεύθυνση της AEK BC και η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί/ούν την ευχέρεια να ακυρώνει/ουν συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία που δόθηκαν είναι ελλιπή, προσβάλλουν τα κρατούντα ήθη και έθιμα ή την εικόνα των συμμετεχουσών εταιρειών κ.λ.π.

10.    Η ευθύνη για την εύρυθμη διεξαγωγή της ενέργειας (ενδεικτικά αναφέρεται η διεξαγωγή της κλήρωσης, η διαχείριση της διαδικασίας παραλαβής του επάθλου) ανήκει στην ΑΕΚ BC. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που τυχόν προκύψουν από ενδεχόμενη διακοπή, καθυστέρηση, δυσλειτουργία της ενέργειας από οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική με την ενέργεια.

11.    Ενημέρωση Υποκειμένου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα : Η διεύθυνση της AEK BC ενημερώνει τους συμμετέχοντες στην ενέργεια ότι τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως θα προκύψουν από τη συμμετοχή στις κληρώσεις, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ίδια ή και τρίτους, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για το σκοπό της εξυπηρέτησης, παρακολούθησης, διεξαγωγής των κληρώσεως και για διαφημιστικούς λόγους.
Οι αποδέκτες των δεδομένων ορίζονται ως εξής: 1. Για όλα τα δεδομένα, η διεύθυνση της AEK BC και οι υπηρεσίες της εταιρείας διαχείρισης αυτού, 2. Για τα δεδομένα τα σχετικά με τον έλεγχο της διεξαγωγής των κληρώσεων: η διεύθυνση της AEK BC κι όσοι τρίτοι θα παρευρεθούν κατά τη διεξαγωγή των κληρώσεων, 3. Για τα ονόματα και τυχόν φωτογραφίες των νικητών : έντυπα και online μέσα τα οποία δεν ορίζονται ειδικώς, 4. Για τα δεδομένα που δικαιούται ή υποχρεούται η διεύθυνση της AEK BC να ανακοινώνει βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης : οι δημόσιες αρχές, δικαστικές αρχές ή τρίτοι.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 του ν. 2471/1997 (δικαίωμα πρόσβασης κι αντίρρησης αντίστοιχα) μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της διεύθυνσης της AEK BC και συγκεκριμένα στα ακόλουθα στοιχεία.

12.    Η συμμετοχή στην κλήρωση και το διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διεύθυνσης της AEK BC και της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

13.    Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την κλήρωση και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν επιλύεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.