Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Στο Ηράκλειο Αττικής σήμερα, 28 Απριλίου 2018, η εταιρεία με την επωνυμία «AEK NEA KAE 2014 (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ»), και διακριτικό τίτλο AEKBC” η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Ηρακλείου 466, Ηράκλειο Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό για τους επισκέπτες/αναγνώστες της ιστοσελίδας aek basketball club της οποίας έχει την εμπορική εκμετάλλευση.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ aek basketball club στο facebook ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής πριν υποβάλλουν τη συμμετοχή τους.

 1. aekbasketballclubbcκαθώς και την αποστολή σε αυτόν e-mails με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα από τους διαδικτυακούς τόπους των οποίων έχει την εμπορική εκμετάλλευση η διοργανώτρια ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες.
 2. H έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης/συμμετέχων συμπληρώσει όλα τα στοιχεία (Φύλο, Ονοματεπώνυμο, e-mail, Τηλέφωνο) της φόρμας διαγωνισμού με αστερίσκο (*) και πατήσει αποστολή. Με την παραπάνω ενέργεια, ο χρήστης/συμμετέχων λαμβάνει αυτόματα μέρος στην κλήρωση του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ανάδειξης ανηλίκου από τη διαδικασία κλήρωσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.
 3. FinalFourτου BasketballChampionsLeague(4-6 Μαϊου 2018 Αθήνα-ΟΑΚΑ) για τους τέσσερις (4) αγώνες.
 4. Προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η συμμετοχή μπορεί να υποβληθεί κατά τα ανωτέρω από το Σάββατο 28/04/2018 ώρα 12:00μ.μ. έως την Τρίτη 01/05/2018 ώρα 23:59 μ.μ.. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή είναι η έγκαιρη υποβολή αυτής. Οιαδήποτε συμμετοχή υποβληθεί μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δε θα ληφθεί υπόψη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το παρόν χρονοδιάγραμμα κατά το δοκούν. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν θα μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές επί του χρονοδιαγράμματος από τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα aekbasketballclub και στο επίσημο pageστο facebook.

 1.   Ανάδειξη νικητών του διαγωνισμού: Ο νικητής του διαγωνισμού θα αναδειχθεί κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης. Ο νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει ένα (1) διπλό εισιτήριο για το FinalFour (πακέτο 4 αγώνων) 4-6 Μαϊου 2018 στο ΟΑΚΑ. Από τη διαδικασία της κλήρωσης θα αναδειχθούν επίσης δύο (2) επιλαχόντες οι οποίοι θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο κατά τη σειρά ανάδειξής τους, σε περίπτωση αποκλεισμού, άρνησης ή αδιαφορίας του νικητή.

 2. Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης νικητών του διαγωνισμού: Ο ένας (1) δικαιούχος καθώς και οι δύο (2) επιλαχόντες θα αναδειχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 02/05/2018 ώρα 10:00 το πρωί στα γραφεία της Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από την διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

 3. Φύση Διαγωνισμού: Το δώρο του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένο και συγκεκριμένο, και αποκλείεται η μεταβίβαση, η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή του. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία του χρηστή, του e-mail, μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή και του φυσικού προσώπου που κληρώθηκε, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

 4. Ειδοποίηση νικητών. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ηλεκτρονικά μέσω e-mail. Οι νικητές θα πρέπει εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από την ώρα παραλαβής του μηνύματος, να αποστείλουν απαντητικό μήνυμα πως αποδέχονται το δώρο και να δηλώσουν τα στοιχεία που θα του ζητηθούν . Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν στην προσπάθεια επικοινωνίας της Εταιρείας ή δεν δηλώσουν τα στοιχεία που θα του ζητηθούν εντός του χρονικού διαστήματος που έχει ταχθεί, χάνουν κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξής τους, και βάσει της ανωτέρω περιγραφείσας διαδικασίας.

 5. Παραλαβή δώρου. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει από το ΟΑΚΑ (τμήμα εισιτηρίων) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 3/5, 18:00 αφού προηγουμένως έχει γίνει ταυτοπροσωπεία του νικητή και του συνοδού με Όνομα, Επίθετο, ΑΜΚΑ και email. Σε περίπτωση που νικητής δεν επικοινωνήσει με τη διοργανώτρια, θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών.

 6. Αποκλεισμός νικητή: Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό τους παράδοσης και παραλαβής του δώρου μπορεί να αποκλειστεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκριθεί στην επικοινωνία που θα επιχειρήσει η Εταιρεία και σε περίπτωση που δεν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα για την παραλαβή του δώρου. (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν τους πληροί στο σύνολό τους. (γ) λόγω κωλύματός του βάσει των όρων των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

 7. Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του νικητή και της φωτογραφίας του, για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου.
 8. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.Δ. 207/1998 και αρ. 8 Ν. 2819/2000) όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία των συμμετεχόντων δε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

 9. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε περίπτωση που λόγω αποκλεισμού της ομάδας της ΑΕΚ, ή λόγω ανωτέρας βίας, ή τυχαίου γεγονότος, δεν είναι δυνατή η χρήση του δώρου. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για κάλυψη τυχόν εξόδων.

 10. ΕΥΘΥΝΗ ΝΙΚΗΤΩΝ : Νικητές με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα κάνουν χρήση των Δώρων με ιδία ευθύνη απαλλασσόμενης της Εταιρείας από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι. Οι νικητές δεσμεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου να εκδίδουν οι ίδιοι και να φέρουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την είσοδό τους στους αγωνιστικούς χώρους (ενδεικτικά: κάρτα φιλάθλου, αστυνομική ταυτότητα, αποδεικτικό ΑΜΚΑ κλπ.), τα οποία θα επιδεικνύουν στις αστυνομικές ή άλλες αρχές, εάν τους ζητηθούν. Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική, αστική, ποινική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των αγώνων.

 11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων
 12. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα aekbasketballclub στο facebook καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.