Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Στο Ηράκλειο Αττικής σήμερα, 20 Μαρτίου 2019 η εταιρεία με την επωνυμία «AEK NEA KAE 2014 (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ»), και διακριτικό τίτλο AEKBC η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Ηρακλείου 466, Ηράκλειο Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο ”ΠΟΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;” για τους επισκέπτες/χρήστες του websitewww.aekbc.grκαι των SocialMedia.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αek Βasketball Club ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής πριν υποβάλλουν τη συμμετοχή τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα, αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των δεδομένων τους, αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό οποιουδήποτε συμμετέχοντος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχει ανακηρυχθεί ΝΙΚΗΤΗΣ. Ο δε συμμετέχων θα ευθύνεται απέναντι στην Διοργανώτρια  για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις του.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής, και η ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων, καθώς και η αποστολή τους από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα. Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται από τη συμμετοχή τους στην εν λόγω έρευνα- διαγωνισμό, και δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. H Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση δήλωσης λανθασμένων στοιχείων ή στοιχείων που είναι ελλιπή, ή λόγω αδυναμίας εντοπισμού του, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες-επισκέπτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο και να λάβει συμμετοχή στο διαγωνισμό μόνο μία φορά. Με την ανωτέρω ενέργεια, ο ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου Aek Basketball Club.
 2. Αποκλειόμενα πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

 1. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα μας στο www.aekbc.gr, να ψηφίσουν στην ειδικά διαμορφωμένη φόρμα «Ψήφισε το κύπελλο που πανηγύρισες περισσότερο» και στην συνέχεια να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους. Η πολλαπλή συμμετοχή στο διαγωνισμό από τον ίδιο χρήστη δεν θα λαμβάνεται υπόψιν.
 2. Σε περίπτωση ανάδειξης ανηλίκου από τη διαδικασία κλήρωσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

Έπαθλο Διαγωνισμού

 1. Μια (1) μπάλα μπάσκετ με τις υπογραφές των παικτών της Βασίλισσας.
 2. Προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η συμμετοχή μπορεί να υποβληθεί κατά τα ανωτέρω από Την Τετάρτη 20/3/2019 έως την Παρασκευή 22/3/2019 και ώρα 23:59 μ.μ.. Οποιαδήποτε συμμετοχή υποβληθεί μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δε θα ληφθεί υπόψη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το παρόν χρονοδιάγραμμα κατά το δοκούν. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν θα μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές επί του χρονοδιαγράμματος από τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.aekbc.grκαι στο επίσημα socialmedia της ΑΕΚ BC.

 

Ανάδειξη νικητή του διαγωνισμού

 

 1. Ο νικητής του διαγωνισμού θα αναδειχθεί κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης. Από τη διαδικασία της κλήρωσης θα αναδειχθούν επίσης τρείς (3) επιλαχόντες οι οποίοι θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο κατά τη σειρά ανάδειξής τους, σε περίπτωση αποκλεισμού, άρνησης ή αδιαφορίας του νικητή.
 2. Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης νικητών του διαγωνισμού: Ο νικητής και οι τρείς (3) επιλαχόντες θα αναδειχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση που θα διεξαχθεί την Τρίτη 26/3 ώρα 10:00 το πρωί στα γραφεία της Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από την διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα.
 1. Φύση Διαγωνισμού: Το δώρο του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένο και συγκεκριμένο, και αποκλείεται η μεταβίβαση, η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή του. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία του χρηστή, του e-mail, μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή και του φυσικού προσώπου που κληρώθηκε, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.
 2. Ειδοποίηση νικητών. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με emailαπό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στην προσπάθεια επικοινωνίας της Εταιρείας ή δεν δηλώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν εντός του χρονικού διαστήματος που έχει ταχθεί, χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξής τους, και βάσει της ανωτέρω περιγραφείσας διαδικασίας.
 3. Παραλαβή δώρου. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία της ΑΕΚ BC με τον νικητή.
 4. Αποκλεισμός νικητή: Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό τους παράδοσης και παραλαβής του δώρου μπορεί να αποκλειστεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκριθεί στην επικοινωνία που θα επιχειρήσει η Εταιρεία και σε περίπτωση που δεν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα για την παραλαβή του δώρου. (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν τους πληροί στο σύνολό τους. (γ) λόγω κωλύματός του βάσει των όρων των παρόντων Αναλυτικών Όρων.
 5. Συναινώ σε διαφημιστική προβολή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του νικητή και της φωτογραφίας του, για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου.

Ειδικοί Όροι

 1. Παρέχω την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου στην AEKBC για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων μου για την ενημέρωσή μου μέσω email και τηλεφώνου για θέματα που άπτονται της παρούσας δραστηριότητας, αλλά και για την ενημέρωση σχετικά με δράσεις, παροχές και προσφορές προς τους φίλους της AEKBCπου γίνονται είτε απευθείας από την AEKBC, είτε από χορηγούς και υποστηρικτές της ομάδας.
 2. Μου γνωστοποιήθηκαν τα δικαιώματα μου όπως απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και αυτά των άρθρων 11 επ. Ν.2472/97 προκειμένου να λαμβάνω πληροφορίες για όλα τα δεδομένα που με αφορούν προσωπικά και τα οποία διαθέτει η ΑΕΚ, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωση. Επίσης δικαιούμαι υποβάλλω έγγραφη αντίρρηση για την επεξεργασία δεδομένων που με αφορούν προσωπικά, υποβάλλοντας συγκεκριμένο αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή, με την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ακόμη και να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεση μου.
 3. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε περίπτωση που λόγω αποκλεισμού της ομάδας της ΑΕΚ, ή λόγω ανωτέρας βίας, ή τυχαίου γεγονότος, δεν είναι δυνατή η χρήση του δώρου. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για κάλυψη τυχόν εξόδων.
 4. ΕΥΘΥΝΗ ΝΙΚΗΤΩΝ : Νικητές με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα κάνουν χρήση των Δώρων με ιδία ευθύνη απαλλασσόμενης της Εταιρείας από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι. Οι νικητές δεσμεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου να εκδίδουν οι ίδιοι και να φέρουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την είσοδό τους στους αγωνιστικούς χώρους (ενδεικτικά: κάρτα φιλάθλου, αστυνομική ταυτότητα, αποδεικτικό ΑΜΚΑ κλπ.), τα οποία θα επιδεικνύουν στις αστυνομικές ή άλλες αρχές, εάν τους ζητηθούν. Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική, αστική, ποινική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των αγώνων.
 5. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων.
 6. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της AEKBC.