VIEWPORT=

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Τρίτη 05 Απριλίου 2016 12:10
Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό
"Με την ΑΕΚ B.C. στα Playoffs"

1. Διοργανωτής Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεωφόρος Ηρακλείου 466 και Κύπρου, 14122 Ηράκλειο - Αττικής (εφεξής καλούμενη ως «Διοργανώτρια») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Με την ΑΕΚ στην 1η Θέση!» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο http://aekbc.gr (εφεξής καλούμενος ως «Δικτυακός Τόπος»).
Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.
H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα αξίας ίσης με την αξία αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.
Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων και οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από τη Διοργανώτρια.
Η ως άνω Διοργανώτρια πρωτίστως θα προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.


2. Διάρκεια διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την 30.5.2017 στις 12:00 και λήγει την 2.6.2017 στις 12:00 (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά την Διοργανώτρια, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.


3. Δικαίωμα συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (φύλλο, ηλικία, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ειδική φόρμα συμμετοχής, την οποία θα πρέπει ακολούθως να υποβάλουν ηλεκτρονικά προκειμένου να συμμετέχουν στην κλήρωση για το Δώρο.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν έχουν οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΚΑΕ ΑΕΚ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτή με συγγένεια έως και β ́ βαθμού (και εξ αγχιστείας). Οι προαναφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν το Δώρο για τον νικητή.
Έγκυρες θεωρούνται οι φόρμες συμμετοχής, οι οποίες θα έχουν συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας συμμετοχής (φύλλο, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και οι οποίες θα έχουν αποσταλεί μέσω του διαδικτύου μέχρι το χρονικό σημείο που αναφέρεται κατωτέρω.


4. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό

Ο κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»).
Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.
Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω υπό τον όρο 3` αναφερόμενα. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος ή χρήστης της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Δικτυακού Τόπου (hacker), τότε αποβάλλεται πάραυτα από το Διαγωνισμό και η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.


5. Κλήρωση

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα λάβει χώρα μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση.
H κλήρωση του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του νικητή, στην οποία θα συμμετέχουν όσοι έχουν κατοχυρωθεί στη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 2.6.2017 στις 13:00.
Από την κλήρωση θα αναδειχθεί 1 νικητής και 1 επιλαχόν νικητής για κάθε μέσο (3 στο σύνολο). Το όνομα του νικητή, που θα προκύψει από την κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα ανακοινωθεί μέσω του Δικτυακού Τόπου απ’ όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να το πληροφορούνται.


6. Δώρο διαγωνισμού

Το δώρο του Διαγωνισμού (στο σύνολο των παρόντων όρων αναφερόμενο ως «Δώρο») που θα κερδίσει ο τυχερός είναι: ένα (1) διπλό εισιτήριο “VIP” για τον αγώνα AEK-ΑΡΗΣ στις 3/6/2017.


7. Παραλαβή δώρου & Υποχρεώσεις Νικητή

Μετά την κλήρωση θα πραγματοποιηθεί απευθείας επικοινωνία με τον νικητή, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει δηλωθεί.
Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητηθούν από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας κ.λ.π.), προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση του Δώρου.
Ο νικητής του εισιτηρίου του αγώνα ΑΕΚ-ΑΡΗΣ θα παραλάβει τα εισιτήριά του με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει δηλωθεί., αναφέροντας πρωτίστος τα στοιχεία του όπως: AΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ.
Στην περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν ενήλικο τόσο κατά την διάρκεια του αγώνα όσο και κατά την παράδοση του εισιτηρίου, όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση των: ΑΦΜ, ΑΔΤ και AMKA.
Οι νικητής θα πρέπει να ακολουθήσει πιστά, τους κανόνες που διέπουν την ασφάλεια του αγώνα, από το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου.
Μετά την παρέλευση μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημέρα ειδοποίησης του νικητή, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής των Δώρων ή μη διεκδίκησης τους για οποιοδήποτε λόγο ή άρνησης παραλαβής του Δώρου ή άκυρης συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο, το Δώρο απόλλυται για το νικητή και αυτό θα λαμβάνει ο πρώτος κατά τη σειρά της κλήρωσης επιλαχών νικητής, κατόπιν απευθείας επικοινωνίας μαζί του, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει δηλωθεί.
Κατά την παραλαβή του Δώρου ο δικαιούχος-νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία.
Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των Δώρων. Η ΑΕΚ ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το Δώρο που δεν αναζητήθηκε και / ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τον νικητή, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή.
Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται «στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται», αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της ΑΕΚ ΚΑ. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.


8. Αποκλεισμός νικητή

Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:
(α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.
β) Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρoί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
(γ) Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
(δ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μέχρι 1 εργάσιμη ημέρα μετά την κλήρωση αποβεί άκαρπη.
(ε) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.
Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής του νικητή το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο πρώτος κατά τη σειρά της κλήρωσης επιλαχών νικητής.


9. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.


10. Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.


11. Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας) πρόκειται να συλλεχθούν από την Διοργανώτρια, να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν.2472/1997, όπως ισχύει, για σκοπούς προώθησης των Προϊόντων και Υπηρεσιών τους(marketing).
Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων ,οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται κατωτέρω.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.
Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του Δώρου από τον νικητή συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτού για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων του κατά τα ανωτέρω.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις του νικητή στο Δικτυακό Τόπο, καθώς και σε άλλες σχετικές ιστοσελίδες, σε οποιοδήποτε έντυπό, καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης των Δώρων κλπ. Και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του Δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στην Διοργανώτρια ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς του.
Ο νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή σε αυτόν οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.


12. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία–εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

ΕΣΑΚΕ Stoiximan
BCL